Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wpływającą do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej korespondencję przyjmuje i rejestruje w dzienniku podawczym sekretariat, po czym przekazuje ją do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

SKARGI

Wpływające do Inspekcji Handlowej skargi załatwia się przede wszystkim w formie zmierzającej do polubownego załatwienia sporu. Kontrole zaś mogą być podejmowane, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, lub za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu. Mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bydgoszcz@wiih.com.pl lub adresy delegatur: torun@wiih.com.pl, wloclawek@wiih.com.pl. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, adres do korespondencji (poczty zwykłej lub elektronicznej) oraz zwięzłe i rzeczowe określenie problemu.
Oznacza to, że kierowana korespondencja powinna zawierać oprócz zgłaszanej sprawy także:
imię i nazwisko osoby od której pochodzi adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby.

KONTROLE


Kontrole są postępowaniami administracyjnymi, przeprowadzanymi w celu zbadania występujących na rynku zagrożeń praw lub interesów konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa. Inspekcja Handlowa może wszcząć kontrolę, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.


Ponadto kontrole wszczynane są:

  • na podstawie okresowych planów,
  • na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego upoważnienia imiennego wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora, które to zobowiązany jest doręczyć kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi. Inspektor okazuje również legitymację służbową.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE - POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Naruszenie przepisów prawa cywilnego, zawartych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych nie daje uprawnień Inspekcji Handlowej do wszczęcia postępowania administracyjnego. Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Postępowanie Polubowne .

STAŁY SĄD POLUBOWNY

Przy Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny w Bydgoszczy.

Regulamin  Stałego Sądu Polubownego (.pdf)

Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Sąd Polubowny .